بازیهای محلی کرمانشاه

بازیهای محلی کرمانشاه

بازی‌های محلی استان کرمانشاه نقش در فرهنگ و همچنین آداب و همچنین رسوم خاص کردها دارد و همچنین در حال حاضر ۲۰۰ بازی محلی در استان کرمانشاه وجود دارد.
شامل بازی‌های محلی استان کرمانشاه بازی ارچن می باشد که مختص سنین ۱۰ الی ۱۵ می باشد و همچنین زمان انجام آن هم فصول فصل برگ ریزان پاییز و همچنین زمستان می باشد.

همچنین بازی آسیا مختص سنین ۳ الی ۷ سال شمسی می باشد و همچنین زمان انجام آن هم تمامی فصول می باشد.

بازی آقادای آقادای نیز مختص پسران جوان در سنین ۱۰ الی ۲۰ سال شمسی می باشد و همچنین زمان اجرای بازی فصول فصل برگ ریزان پاییز و همچنین زمستان می باشد.

بازی بازپران مختص پسران جوان در سنین ۱۵ الی ۳۰ سال شمسی بوده و همچنین زمان اجرای آن هم فصول فصل برگ ریزان پاییز و همچنین زمستان می باشد.

بازی باواگیجه مختص پسران جوان در سنین ۱۰ الی ۲۰ سال شمسی بوده و همچنین زمان اجرای آن هم فصل برگ ریزان پاییز و همچنین زمستان می باشد.

باز بوک‌بوک مختص پسران جوان در سنین ۱۰ الی ۲۰ سال شمسی بوده و همچنین زمان اجرای آن هم فصول فصل برگ ریزان پاییز و همچنین زمستان می باشد.

بازی پال‌پال لنجه که مختص جوانان منطقه جوانرود بوده و همچنین زمان اجرای آن هم تمام فصول و همچنین شب هنگام می باشد.

بازی جلی‌تر ویژه دخترک های جوان و ازدواج نکرده و همچنین پسران جوان ۱۰ الی ۱۵ ساله بوده و همچنین شامل بازیهای مهارتی می باشد.

شرح تعدادی از بازی‌های محلی استان کرمانشاه:

خلورتانی:

ازمخروط های چوبی بهره بری و استفاده می کردند و همچنین دور آن هم را نخ محکمی می پیچاندند و همچنین به نوک آنها یک میخ فلزی ته گرد که اکثرا و بیشتر در نعل اسب و همچنین قاطر بهره بری و استفاده می گردد می زدند سپس با کشیدن نخ مخروط شروع به دوران روی زمین می نمود و همچنین با چنان سرعتی می چرخید که صدایی نیز ساخته یا ایجاد می کرد . جهت به حرکت درآوردن آن هم می بایست سر بالایی نخ را به صورت حلقه ای در آورند و همچنین انگشت اشاره را در آن هم قرار دهند سپس مخروط ها را که در دست بود محکم به طرف زمین پرتاب می کردند و همچنین نخ را می کشیدند بعضی اوقات مخروط خود رابه مخروط اشخاص غیره ای که در حال چرخش بود می زدند و همچنین به آن ( خلورته مارانی ) یا مخروط شکستن می گفتند در صورتی که مخروط فردی یا شخصی بدون ترک برداشتن موفق می شد مخروط دیگران را بشکند یا ترک اندازد مخروط او بهترین مخروط محسوب می گردید.

هه ملوقوانی یا گوره کانی:

هه ملوقوانی از بازیهایی می باشد که دخترک های جوان و ازدواج نکرده انجام می دادند به آن صورت که پنج قطعه سنگ به مقدار و اندازه ی بزرگتر از یک حبه قند انتخاب می کردند و همچنین هر کدام از بازیکنان به نوبت با آنها به بازی می پرداختند . جهت آن کار ابتدا با یک دست سنگ ها را روی زمین ولو می کرد و همچنین سپس یکی از آنها را بر می داشت و همچنین ضمن آنکه آن هم را هوا می کرد سنگی را از روی زمین برمی گرفت و همچنین می بایست قبل از آنکه سنگ هوا شده به زمین برسد او سنگ خود را برداشته باشد و همچنین با آن هم دست سنگ هوا شده را نیز بگیرد . آن بازی چندین مرحله متنوع و گوناگون و مختلف داشت ابتدا سنگ ها را تک تک بر می داشتند سپس دو تا دو تا سپس یک تکی و همچنین یک سه تایی و همچنین به همین ترتیب تا پایان تمام مراحل . در صورتی که در حین بازی سنگ هوا شده به زمین می خورد بازیکن دیگر بازی را شروع می نمود و همچنین به همین ترتیب بازی دور می زد و همچنین هر بار بازیکن بازی را از مرحله ای آغاز می کرد که قبلا نتوانسته بود تا آنکه یکی از آنها زودتر به پایان مراحل برسد و همچنین برنده محسوب می شود.
از دیگر بازی های دخترانه می قدرت به بازی آلنجی کولنجی یا آسمان رنگه و همچنین چوزی و همچنین خط خط اشاره نمود.

کلاوریزان:

فردی کلاهی را پر از سنگریزه می نمود وآن را وارونه روی یک سطح قرار می داد سپس می بایست کلاه را طوری از زمین بردارد که سنگریزه ای برجای نماند ولی باید توجه داشت در صورتی که موفق نمی شد می بایست سنگریزه های باقیمانده در روی زمین را تک تک طوری بردارد که بقیه سنگریزه ها موجود در سطح تکان نخورند در غیر آن صورت بازنده اعلام می گردید . هر کس در آن بازی موفق می شد که یا کلاه را پر از سنگریزه برگرداند یا آنکه سنگریزه ها را تک تک بردارد به طوری که بقیه ی آنها تکان نخورد برنده اعلام می شد در آن بازی دقت بسیاری مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری بود و همچنین کسی که نمی توانسته بود اعصاب آرامی داشته باشد موفق نمی گردید.
هیلکه مارانی:

هیله مارانی (تخم مرغ شکستن) آن بازی که به صورت برد و همچنین باخت انجام می گرفت به آن صورت بود که در هر مرحله دو فرد یا شخص با هم روبرو می شدند هر کدام از طرفین تخم مرغی را محکم در دستش نگه می داشت به طوری که یک سر تخم مرغ به طرف بالا باشد و همچنین دیده می شود سپس فرد غیره ای تخم مرغ خود را از طرف سر آن هم به تخم مرغ طرف مقابل می زد در صورتی که تخم مرغ یکی از آنهاترک بر می داشت آن بار دو سر دیگر تخم مرغ را به هم می زدند در صورتی که آن بار نیز آن هم تخم مرغ ترک بر می داشت صاحب آن تخم مرغ بازنده محسوب می شد و همچنین می بایست تخم مرغ خود را به طرف مقابل بدهد و همچنین در صورتی که هر دو ترک برمی داشتند آن هم طرفی بازنده محسوب می شد که تخم مرغش اکثرا و بیشتر شکسته باشد. به آن طریق یک فرد ممکن بود در روز چند تخم مرغ را صاحب می شود.

خرمایله (خواستگارى از شرف نسا):
آن بازى نمایشى خیلی زیاد قدیمى می باشد و همچنین نشان‌دهنده مراسم خواستگارى دخترک های جوان و ازدواج نکرده کوچک می باشد و همچنین اشعارى که در آن بازى خوانده مى‌می شود نوع خاصى از اشعار هفت هجائى می باشد. خرمایله یعنى موخرمائى که اشاره به عروس می باشد. بازیکنى که نقش عروس را بازى مى‌کند در جمع دخترک های جوان و ازدواج نکرده سر به‌زیر مى‌نشیند و همچنین دو فرد یا شخص از دخترک های جوان و ازدواج نکرده دسته داماد دست به گردن هم مى‌اندازند و همچنین جلو مى‌آیند و همچنین شعرى را مى‌خوانند که در آن هم از عروس تعریف و همچنین به او سلام مى‌کنند. اطرافیان عروس جواب سلام را مى‌دهند . فرستادگان داماد مى‌گویند که طشت طلا هدیه آورده‌اند تا شرف نسا را ببرند آن هم‌وقت چشم عروس را مى‌بندند و همچنین او را به‌آن هم شکل که نشسته از زمین بلند مى‌کنند، در حالى‌که انگشت‌هاى پهناور و بزرگ پاى خود را در مشت گرفته می باشد. او نباید انگشت‌هاى خود را رها کند. سپس او را به مکان‌هائى که قبلاً مشخص نموده اند به‌نام بهشت و همچنین دوزخ و همچنین برزخ مى‌برند و همچنین مى‌پرسند که کدام‌یک را مى‌خواهد . در صورتی که دوزخ را انتخاب کند برسرش مى‌کوبند و همچنین او را دوزخى مى‌نامند. در صورتی که برزخ را انتخاب کند برسرش مى‌کوبند و همچنین مى‌گویند ‘گِل برسرت برزخی ولى در صورتی که بهشت را انتخاب کند مى‌گویند ‘گُل برسرت بهشتی که آن نشانه خوشبختى عروس می باشد. آن بازى امروزه به‌شکل دیگرى اجراء مى‌می شود. بدین صورت که خانواده عروس و همچنین داماد دو دسته مى‌شوند و همچنین در مقابل هم قرار مى‌گیرند. خانواده داماد مى‌گویند هدیه آورده‌اند که عروس را ببرند ولى خانواده عروس هدیه را رد مى‌کنند. خواستگارها عقب مى‌نشینند و همچنین دوباره با هدیه دیگرى برمى‌گردند. بعد از چندبار پیشنهاد دادن و همچنین رد شدن پیشنهاد، یکى از خواستگارها سعى مى‌کند یکى از اشخاص عروس را به دسته ٔ خود بکشاند. آن وضع ادامه مى‌یابد تا در دسته عروس بازیکنى باقى نماند.

کتک‌پرانى (اسلام‌آباد غرب):

به‌هنگام آوردن عروس به منزل و خانه داماد، جوانان و همچنین بزرگان ورزیده و همچنین سوارکار دست به عملیات نمایشى جالبى مى‌زنند. هر سوار یک کتک خوش‌خط و همچنین خال و همچنین زیبا در دست گرفته و همچنین شروع به تاختن در اطراف کاروان عروس مى‌کند و همچنین با پرتاب کتک خود در حین تاختن به زمین و همچنین گرفتن مجدد آن هم باعث حیرت و همچنین شگفتى بیننده مى‌می شود. به ازاء هر پرتاب کتک و همچنین گرفتن یا عدم گرفتن آن هم، از سوى سر سوارکاروان امتیازى به سوارکار داده و همچنین یا امتیازى از او کم مى‌می شود. البته آن امتیازها تنها و فقط لفظى می باشد و همچنین از نظر مورد توجه قرار گرفتن سوارکار نزد شهروندان و مردم شهر اهمیت دارد.

96 بازیهای محلی کرمانشاه

107 بازیهای محلی کرمانشاه

بازیهای محلی کرمانشاه در تاریخ ۱۹ May 2015 | 12:00 pm نشر یافته شده شده می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *