پایان نامه مطالعه تغييرات ميكرونوكلئوس و فعاليت ميتوزي لنفوسيت هاي خون محيطي موش ناشي از تغيير مدولاسيون، فركانس و توان امواج مايكروويو

معلوليت دگرگونيهايي از نظر آناتومي فيزيولوژي در بدن شخص ايجاد مي كند كه در يك مقطع فرد بيمار محسوب مي شود ولی بعد از بهبود ، علي رعم داشتن ضايعه، بايد تا میزان امكان زندگي طبيعي داشته باشد. وسايل كمكي در اين بين نقش مهمي دارند. از عبارت اين وسايل كمكي، صندلي چرخدار است
%name پایان نامه مطالعه تغييرات ميكرونوكلئوس و فعاليت ميتوزي لنفوسيت هاي خون محيطي موش ناشي از تغيير مدولاسيون، فركانس و توان امواج مايكروويو
انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر

انجام پایان نامه کارشناس ارشد,انجام پایان نامه کارشناس ارشد,انجام پایان نامه کارشناس ارشد

كه در صورت استفاده تجويز درست، وسيله مناسبي جهت دادن كمكهاي حركتي به افراد معلوليت دار بوده به آنها در انجام امور شخص تا میزان زيادي استقلال مي دهد. صندلي چرخدار داراي انواع و انواع مختلفي است كه بسته به نوع و ميزان معلوليت فرد و شرايط ديگر تجويز مي شود. [۱]. صندلي هاي چرخدار در يك سيستم تقسيم بندي به دو گروه كه در يكي نيروي محركه بوسیله آدم در ديگري از طريق يك موتور سوختي الكتريكي تأمين مي گردد
معلوليت دگرگوني هايي از نظر آناتومي فيزيولوژي در بدن شخص ايجاد مي كند كه در يك مقطع شخص بيمار محسوب مي شود. ولي بعد از بهبود فردي است كه عليرناراحتی داشتن ضايعه بايد زندگي طبيعي داشته باشد. صندلي چرخدار وسيله بهتر ي براي كمكهاي فيزيكي به افراد معلوليت دار مي باشد و به آنها در انجام امور شخصي تا میزان زيادي استقلال مي دهد . صندلي چرخدار افزايش كارآيي شخص باعث عارضه عوارض ابه احتمال زیاد لي نشود. به دليل اشكالات موجود در صندليهاي چرخدار فعلي، استفاده كنندگان دچار عوارض مختلفي مي شوند. به عنوان مثال تقريباً نيمي از افرادي ك به طور مستمر از صندلي چرخدار با نيروي رانش خود شخص استفاده مي كنند از درد در مفاصل شانه شكايت دارند [۱۰] تحقيقات وسيعي در زمينه طراحي صندلي چرخدار چگونگي رابطه آن با كاربر در حال انجام است تا ايمني تكنولوژي صندلي چرخدار افزايش يابد. [۱].
۱-اجزاء صندلي چرخدار
يك صندلي چرخدار از چهار جزء اساسي به شرح زير تشكيل شده است:
۱-۱- سيستم نگهدارنده بدن
۱-۲- سيستم رانش
۱-۳- چرخها
۱-۴- اسكلت بدنه
۱-۱-سيستم نگهدارنده بدن:
اين سيستم از بخش هايي تشكيل شده است كه يا بدن روي آنها به طور مستقيم تكيه مي كند يا نگهدارنده بدن هستند . مثل تكيه گاه پشت، محل نشستن، تكيه گاه ساعد و دست، تكيه گاه ساق زيرپايي.
۱-۲-سيستم رانش:
اين سيستم از سيستم هاي محرك، هدايت ترمز تشكيل مي شود.
۱-۲-۱-سيستم محرك:
اين سيستم حاوی منبع توليد نيرو، وسائل كنترل نيرو، انتقال نيرو و چرخهاي رانش مي باشد.
۱-۲-۲-۱- منبع توليد نيرو: نيروي لازم رانش مي تواند بوسیله آدم يا باتري و يا موتور سوختي توليد گردد.
۲-۱-۲-۱- وسائل كنترل: سری ي از سيستم محرك است كه مستقيماً با راننده در ارتباط بوده و سبب كنترل نيروي اعمال شده مي تواند نيروي عضلاني راننده يا نيروي ديگري باشد كه توسط راننده كنترل مي شود يا مي تواند تركيبي از هر دو باشد.
۳-۱-۲-۱- وسايل انتقال: مجموعه اجرائي می باشند كه نيروي اعمال رانش را از وسايل كنترل به چرخهاي راننده منقل مي كند وسائل انتقال مي توانند مكانيكي، هيدروليكي، نيوماتيكي، الكتريكي يا تركيبي از اينها باشند. در صورتي كه نيروي رانش بوسیله منبعي به غير از نيروي عضلاني راننده ايجاد شود، محفظه حامل نيرو جزء سيستم انتقال محسوب مي شود.
۲-۲-۱-سيستم هدايت:
اين سيستم حاوی وسائل كنترل، انتقال چرخهاي هدايت مي باشد.
۱-۲-۲-۱-وسايل كنترل: پارت ي از سيستم هدايت است كه مستقيماً از راننده فرمان مي گيرد.
۱-۲-۲-۱-وسائل انتقال: مجموعه اجزايي است كه نيروي ضروری براي هدايت را از وسايل كنترل به چرخهاي هدايت، منتقل مي كند.
۳-۲-۲ چرخهاي هدايت: به ۲-۳-۱ مراجعه شود.
۳-۲-۱-سيستم ترمز:
اين سيستم حاوی وسائل كنترل، انتقال ترمز چرخها مي باشد.
۱-۳-۲-۱- وسائل كنترل: پارت ي از سيستم ترمز است كه مستقيماً با راننده در ارتباط بوده و نيروي ترمز را به وسائل انتقال مي رساند.
۲-۳-۲-۱-وسائل انتقال: مجموعه اجزائي است كه نيروي لازم براي ترمز كردن را از وسائل كنترل به ترمز چرخ مي رساند.
۳-۳-۲-۱-ترمز چرخ: اجزايي از صندلي چرخدار هستند كه نيروي ترمز بين آنها ايجاد مي شود. ترمز چرخ مي تواند به صورتهاي زير باشد: ترمز اصطكاكي كه نيروي ترمز بر تاثیر اصطكاك بين اجزاء نسبت به نیز گردنده ايجاد مي شود. ترمز الكتريكي كه نيروي ترمز بر اثر عملكرد در ميدان الكترومغناطيسي بر روي اجزا نسبت به نیز گردنده ايجاد مي شود. اين اجزاء با هم ارتباط ندارند يا ترمز هيدروليكي كه نيروي ترمز بر تاثیر عملكرد جريان سيال بين اجزاء نسبت به نیز گردنده مي شود.
دو سيستم ترمز در صندلي چرخدار وجود دارد. يك سيستم، ترمزي است كه راننده توسط آن به طور موثر ، سريع يا آهسته توأم با ايمني سرعت صندلي چرخدار را كم و يا آن را كاملاً متوقف مي نمايد. اينشیوه ترمز مانند ترمز عادي در وسائل نقليه مي باشد. سيستم ديگر، ترمزي است كه جهت ثابت نگه داشتن صندلي چرخدار بر روي سطوح شيب دار حتي اگر راننده صندلي را ترك كرده باشد مصرف مي شود. اينراهنمای ترمز مانند ترمز دستي است.
۳-۱-چرخها:
۱-۳-۱-چرخ راننده: چرخي است كه با سيستم رانش رابطه دارد وقتي كه اين چرخ روي زمين قرار مي گيرد نيروي رانش ايجاد مي شود.
۲-۳-۱-چرخ هدايت: چرخي است كه با سيستم هدايت رابطه دارد ي كه اين چرخ روي زمين قرار مي گيرد نيروي هدايت ايجاد مي شود.
۳-۳ چرخ جلوي هرزگرد: چرخي است كه مي تواند به دور خود بچرخد اما به منظور ايجاد نيروي هدايت نيست.
۴-۳چرخ اتكاء: چرخي است كه نمي تواند به دور زمان كند اما به منظور ايجاد نيروي رانش يا هدايت نيز به كار مي رود.
۴-۱ اسكلت بدنه:
اسكلت بدنه، ساير اجزا صندلي چرخدار را به متصل يكپارچه نگه مي دارد. نشيمنگاه اسكلت بدنه و تكيه گاه پشت مي تواند به صورت يك تكه يا تركيبي از چند قطعه باشند.
۲-انواع صندلي چرخدار:
صندلي چرخدار را از جنبه هاي گوناگون مي توان به انواع مختلف دسته بندي كرد:
الف) بر اساس نوع استفاده
۱- صندلي چرخدار راحتي
۲- صندلي چرخدار معمولي
۳- صندلي چرخدار ورزشي
۴- صندلي چرخدار ویژه حمام و توالت
ب) بر اساس علت رانش كنترل
۱- كنترل تأمين نيروي محركه توسط همراه
۲- كنترل تأمين نيروي محركه بوسیله سرنشين روي دوچرخ عقب
۳- كنترل و تأمين نيروي محرك توسط سرنشين روي دو چرخ جلو
۴- تأمين نيروي محركه بوسیله موتور برقي كنترل بوسیله سرنشين
۵- تأمين نيروي محركه بوسیله موتور سوختي كنترل بوسیله سرنشين
ج‌) تقسيم بندي بر اساس قابليت تا شدن:
۱- صندل چرخدار غير تاشو
۲- صندلي چرخدار قابل حركت در وضعيت تاشده
۳- صندلي چرخدار غير قابل حركت در وضعيت تاشده
د) تقسيم بندي بر اساس طراحي:
۱- صندلي چرخدار مكانيكي
۲- صندلي چرخدار الكتريكي
هـ ) تقسيم بندي بر طبـق ابعاد
۱- كودكان
۲- نوجوانان
۳- بزرگسالان
۳-ابعاد استاندارد صندلي چرخدار
ابعادي كه عموماً براي تعريف مصرف مي شود عبارتند از: عرض نشيمنگاه، ارتفاع نشيمنگاه، طول نشيمنگاه، ارتفاع تكيه گاه پشت، ارتفاع تكيه گاه دست و ساعد، فاصله بين دو تكيه گاه دست ساعد، عرض كل عرض كل در حالت جمع شده.
در شكل (۱-۲) ابعاد مورد نظر نشان داده شده و در جدول (۱-۲) مقادير متناظر با اين ابعاد جهت دو نوع صندلي كوچك بزرگ آورده شده است.
A: پهناي كلي در حالتيكه صندلي باز است
B: پهناي نشيمنگاه
C: عمق نشيمنگاه
D: ارتفاع دستگيره هدايت از مركز تا سطح زمين
E: ارتفاع نشيمنگاه تا سطح زمين

F: فاصله بين لبه برزنت تكيه گاه پشت تا نشيمنگاه
G: فاصله بين تكيه گاه ساعد دست تا نشيمنگاه
H: طول كلي صندلي
J: فاصله افقي تصوير مراكز هر چرخ نسبت به سطح زمين
K: زاويه نشيمنگاه با سطح افق
L: زاويه تكيه گاه پشت با خط قائم
M: پهناي تكيه گاه ساعد و دست.
N: ضخامت پوشش تكيه گاه ساعد و دست در حالت بصورت فشرده .
O: قطر چرخهاي بزرگ همراه لاستيك.
R: قطر دور طوقه چرخ بزرگ
P: قطر خارجي چرخهاي هرز گرد
S: فاصله لبه نشيمنگاه تا پارت خلفي زيرپائي
T: طول تكيه گاه ساعد و دست
۴-پارامترهاي خیلی مهم در گزینش صندلي چرخدارگ
صندلي چرخدار بايد داراي شرايط خاصي باشد تا معلوليني كه جهت مدت طولاني شايد تا انتها عمر به استفاده از آن می باشند ، دچار مشكل نشوند. شرايط مذكور در مرجع [۱۳] به طور كامل توضيح داده شده است. برخي از آنها به شرح زير مي باشند:

۱-۴- وزن:
معولاً صندلي هاي بزرگ كه در حال حاضر استيل است و وزن آن تقريباً ۴۵ پوند مي باشد. اما وزن صندليهايي كه جهت استفاده افراد سنگين وزن طراحي شده تا ۵۰ پوند مي رسد. بيماراني كه ضعف عضلاني اعضا فوقاني دارند بايد از صندليهاي از جنس آلومينيوم يا فولاد زنگ نزن نازك مصرف كنند كه وزن آنها در حدود ۲۴ پوند مي باشد.
۲-۴-ابعاد:
ابعاد صندلي چرخدار بايد به طوري باشد كه شخص در درون خانه توان حركت مانور با آنرا داشته باشد. پهناي صندلي جهت افراد بالغ ۱۶ تا ۱۸ اينچ دريچه هاي كوچك ۶ تا ۱۲ ساله ۱۴ اينچ و دريچه هاي زير ۶ سال تقريباً ۱۰ اينچ است.
۳-۴-چرخها:
در بيشتر صندليهاي چرخدار، پارت عمده وزن صندلي و شخص به چرخهاي عقب اعمال مي شود. بنابراي ن چرخهاي عقب تاير دارند تا زمان برخورد به موانع ضربه كمتري صندلي دست شخص وارد شود. چرخ جلو با تاير لاستيك توپر جهت داخـل خانه مناسب است تا دور زدن بر روي سطوحي ماننده فرش و موكت به نيروي كمتري نياز داشته باشد. اگر صندلي چرخدار در خارج خانه مورد استفاده قرار گيرد تاير بادي كه خاصيت ضربه گيري بهتري دارد مناسب تر است تا نیز آسان تر باشد و هم عمر صندلي بيشتر شود.
۵-نكات با اهمیت در تجويز صندلي چرخدار
در تجويز صندلي چرخدار به اضافه شرايط خود صندلي نكات ديگري را نيز بايد در نظر گرفت. در مرجع [۱۳] اين نكات ذكر گرديده كه برخي از آنها به شرح زير مي باشد:
۱- توانائيها ناتوانائيهاي فيزيكي بيمار مثل قد و وزن اختلال در حس، فلج بودن وغيره.
۲- عوامل محيطي مانند معماري ساختمان خانه و مکان كار، و مكاني كه صندلي در آن استفاده مي شود.
۳- تكنيك بيمار در منتقل شدن به صندلي چرخدار.
۴- روش رانش صندلي.
۵- قيمت.
نوع عمومي صندلي چرخدار كه داراي چرخهاي بزرگ در عقب و چرخهاي كوچك در جلو مي باشد با وزني حدود ۴۹ پوند قيمتي مابين ۴۰۰ تا ۵۷۵ دلار دارد. [۱۳].
در پارت (۲) اين فصل گفتيم كه صندلي چرخدار داراي انواع و انواع مختلفي است. هدف ما در اين پروژه طراحي تولید و ساخت صندلي چرخدار الكتريكي مي باشد. بنابراي ن در مورد معین ات صندلي چرخدار الكتريكي توضيحاتي داده خواهد شد.
۶-معین ات صندلي چرخدار الكتريكي
صندلي چرخدار الكتريكي جهت بيماران نيم فلج يا كاملاً مفلوج كه عضلات آنان عملاً قادر به انجام هيچ فعالی تي عمده اي نيست طراحي شده اند. اين افراد فقط نيروي بسيار كمي براي كاركردن با يك وسائل هدايت آسان دارند. صندلي چرخدار الكتريكي نخستين بار در اوايل قرن بيستم اختراع گرديد؛ اما به دليل مشكلاتي كه نمونه هاي اوليه داشتند استفاده عمومي پيدا نكرد. در دهه ۱۹۴۰ مصرف از باتري اتومبيل موتورهاي استاتر، امكان تولید و ساخت صندليهاي آسان تري را فراهم نمود. [۲]. يك مشكل سيستمهاي اوليه اين بود كه با سرعت ثابتي حركت مي كردند. استفاده از روشهاي مكانيكي مثل كلاچ، كنترل سرعت را ممكن تولید و ساخت ولی اينروش كنترل سرعت جهت كاربري كه دچار معلوليت است چندان مطمئن نيست. در دهه هاي ۱۹۵۰ ۱۹۶۰ با اختراع ترانزيستور دو قطبي قدرت بكاربردن آن در طراحي كنترل كننده دور موتور ايمني صندلي چرخدار الكتريكي بازبینی يافت. در حال حاضر پارت عمده تحقيقات بر روي اين وسيله درباره پياده سازي الگوريتم هاي پيشرفته كنترل جهت هدايت است تا امكان مصرف از آن حتي جهت افرادي با درصد ناتواني زياد بالا به نحوي كاملاً ايمن فراهم آيد. در اين مورد در فصل (۴) به طور مستقيم توضيح خواهيم داد.
صندلي چرخدار الكتريكي داراي مزايا و معايب مختلفي است. مزيت عمده اين وسيله اين است كه نيروي كمي جهت هدايت ضروری دارد. مثلاً استفاده از اين گونه صندليها به افراديكه از نظر بدني فلج بوده اما داراي قدرت ذهني و فكري مي باشند، اين امكان را مي دهد كه بتوانند تحرك ضروری را بدست آورند. همچنين افرادي كه دچار ناراحتي هاي قلبي حاد هستند مي توانند با استفاده از اين وسيله در مدت نقاهت بدون یاری به ديگـران امكان جابجائي داشته باشند.
از عبارت معايب اين صندليها باطري منبع انرژي آنها به وزن ۴۰ تا ۵۰ پوند مي باشد كه نه تنها باعث افزايش وزن صندلي مي شود بلكه قبل از تا كردن صندلي بايد آنرا از صندلي جدا كرد. اين باطري بايد بتواند مصرف يك روز را تأمين كند و در مدت شب دوباره شارژ شود. اين وسائل را نمي توان به راحتي جابجا نمود. اين وسائل براي استفاده روزمره در منازل آپارت مانها به جهت وزن و اندازه زياد مناسب نبوده و اکثرا در خارج از محيط خانه مصرف مي شوند. توصيه هاي پزشكي استفاده از صندلي چرخدار الكتريكي را حتي در صورت موجود بودن عضلاني كم در بيمار به شدت نفي مي كند چون در غير اين صورت به دليل عدم تحرك آن نيروي كم نيز از بين مي رود.
۱-۶-نكات با اهمیت زیاد در طراحي صندلي چرخدار الكتريكي
۱- داراي سرعتي قابل تنظيم تا ۵ مايل در ساعت باشد.
۲- بايد بتواند از ارتفاع ۱ اينچ بالا برود.
۳- بايد بتواند از يك شيب ۱۰ درصد با سرعتي مناسب و قابل اطمينان بالا و پائين برود.
۴- موتور باطريها نبايد به طور دائمي به صندلي وصل باشد يعني نبايد به صندلي پرچ شده و يا جوش داده شوند.
۵- منبع تغذيه بايد به نحوي باشد كه انرژي لازم جهت كاركرد صندلي را براي يك روز تمام با شرايط عادي تأمين کرده و در طول شب كاملاً شارژ شود.
۲-۶- شيوه هاي هدايت صندلي چرخدار الكتريكي
۱-۲-۶-روشهاي كنترل دستي
اگر دست توانايي اندكي داشته باشد يكي از دوروش زير براي هدايت صندلي مصرف مي شود كه اما روش دوم متداولتر است:
۱- در صندلي ه اي اوليه چرخها سرعت ثابتي داشتند و هدايت توسط يك فرمان دستي انجام مي گرفت كه با انحراف يك چرخ كوچك در جلو صندلي، عمل كنترل انجام مي‌شد. اما كساني كه مي توانستند از اين وسيله مصرف كننده كه نيروي عضلاني كافي براي انحراف اهرم را داشته باشند.
۲- كنرتل جوي استيك
در اينروش با توجه به انحراف جوي استيك بوسیله دست كه به نيروي زياد كمي نياز دارد عمل هدايت انجام مي شود در مورد اينروش در بخش كنترل توضيحات كاملي آورده شده است.
۲-۲-۶-روشهاي كنترل غير دستي
اگر دست شخص به هيچ وجه نتواند نيروي لازم را تأمين كند از راههاي كنترل غير دستي مصرف مي شود. برخي از اين روشها به شرح زير مي باشد:

۱-سيستمهاي كنترل با چانه
در اين سيستم چانه در داخـل يك تكيه گاه قرار مي گيرد كه با حركت دادن آن به عقب جلو در طرفين باعث حركت صندلي چرخدار مي شود. صفحه گودي كه چانه داخـل آن قرار مي گيرد بايد به نحوي طراحي شود كه با چانه بيمار همموزیک و اندازه باشد.
۲-سيستمهاي كنترل با زبان، لبها يا دندان
در اين سيستمها حركت صندلي جهت آن بوسیله سه زوج كليد كه به بوسیله سه اهرم كنترل مي شوند، صورت مي گيرد. يك جفت كليد حركت به طرف جلو عقب، يك جفت از كليدها حركت به طرف راست چپ، جفت سوم روشن و خاموش كردن دستگاه را كنترل مي كند. مزيت اين وسيله در آن است كه يك جفت كليد ديگر در يك طرف سر قرار مي گيرد كه موتور كوچكي را به كار مي اندازند كه باعث مي شود تمام كليدهاي كنترل حركت كرده و از جاي در جلوي دهان بيمار به كنار برود. با توجه به آنچه ذكر شد واضح است كه چنين سيستمي به دليل پيچيدگي زياد قيمت بالايي خواهد داشت.
۳-كنترل بر اساس دميدن و مكيدن
اين كنترل با مصرف از يك سيستم كنترل نيوماتيك يك مدار كنترل الكترونيكي اعمال مي شود.
– دميدن شديد باعث حركت صندلي به طرف جلو مي شود.
– دوباره دميدن شديد باعث توقف صندلي مي شود.
– مكيدن شديد باعث توقف ناگهاني صندلي مي شود.
– در صورت توقف ميكدن شديد باعث حركت صندلي به طرف عقب مي شود.
– مكيدن شديد مجدد باعث توقف صندلي مي شود.
– دميدن آرام همیشگـی باعث چرخش صندلي به طرف راست مي شود.
– مكيدن آرانم و مستمر باعث چرخش صندلي به طرف چپ مي شود.
۴-سيستم كنترل صوتي
در اينروش با مصرف از تكنيكهاي پردازش حرف سيستمي تعبيه شده است كه مي تواند جلو، عقب، راست و چپ را كه بوسیله شخص ادا مي شود، تشخيص داده و بر آن اساس صندلي را در جهت مناسب حركت دهد.در اين مجموعه به جاي JOYSTICK يك ميكرون وجود دارد كه در مقابل دهان بيمار تعبيه مي شود. همچنين سيستم پردازش حرف اضافه گرديده است. به اضافه قطع تغذيه مدار حرف كردن عادي تعبيه شده است.
۷-موارد استفاده از صندلي چرخدار
صندلي چرخدار براي افرادي مصرف مي شود كه به علل مختلف يا نبايد راه بروند يا نمي توانند راه بروند.

۱-۷-موارد ي كه شخص نبايد راه برود:
۱- مواقعي است كه بر روي پا ممنوع است مثلاً در شكستگي تي بيا
۲- مواقعي كه در ترميم زخم اشكال ايجاد مي گردد. مثلاً بعد از جراحي پا
۳- ضايعات مفاصل مثل روماتيسم زانو
۴- اشكلات قلبي ريوي، مانند ميوكارت
۵- بي ثباتي در راه رفتن مانند پاركينسون
۷-۲-موارد ي كه بيمار نمي تواند راه برود:
۱- قطع عضو مانند قطع دو پا از بالاي زانو
۲- تغيير شكل عضوها مثلاً انحناي ساختاري زانو
۳- ضعف عضلاني مانند ديستروفي عضلاني
۴- دردناك بودن در موقع وزن انداختن روي پاها مثلاً در آتريت- روماتوئيد
۸-موارد عدم استفاده از صندلي چرخدار
صندلي چرخدار يك وسيله كمكي مناسب است، اما در بعضي از موارد استفاده از آن ممكن است عوارض نامناسبي داشته باشد. برخي از موارد به شرح زير است:
۱- ضعف تنه
۲- فشارهاي روي ديسك ريشه عصب
۳- كمردرد با علل Strain ياSprain
۴- زخم ايسكيوم
۵- شكستگي هاي ستون فقرات
۶- شكستگي هاي لگن

برچسب ها

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

0 دیدگاه در “پایان نامه مطالعه تغييرات ميكرونوكلئوس و فعاليت ميتوزي لنفوسيت هاي خون محيطي موش ناشي از تغيير مدولاسيون، فركانس و توان امواج مايكروويو”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوپروب close
بک لینک