بيش ازهشت ميليون فرد یا شخص ساعت آموزش فني و همچنین حرفه اي در كرمانشاه ارائه شد

بيش ازهشت ميليون فرد یا شخص ساعت آموزش فني و همچنین حرفه اي در كرمانشاه ارائه شد

XT82023805 70630775 بيش ازهشت ميليون فرد یا شخص ساعت آموزش فني و همچنین حرفه اي در كرمانشاه ارائه شد

به به گفته ايرنا، روابط عمومي اداره كل فني و همچنین حرفه اي استان كرمانشاه روز سه شنبه به نقل از داوود ناصري اميد افزود: از اين ميزان چهار ميليون و همچنین ۸۵۳ هزار و همچنین ۲۵۴ فرد یا شخص ساعت در قسمت و بخش دولتي و همچنین سه ميليون و همچنین ۲۴۷ هزار و همچنین ۴۱۳ فرد یا شخص ساعت در قسمت و بخش خصوصي بوده می باشد.
وي اضافه كرد: ۳۱ مركز آموزش فني و همچنین حرفه اي در قسمت و بخش دولتي فعاليت مي كنند كه از اين تعداد دو مركز آموزش فني و همچنین حرفه اي ويژه برادران، سه مركز ويژه خواهران و همچنین ۲۶ مركز دو منظوره (خواهران و همچنین برادران) می باشد.
ناصري اميد با اشاره به اهميت توسعه و همچنین رشد آموزش فني و همچنین حرفه اي در شرايط كنوني كشور توسعه تجربه و مهارت بالا فني و همچنین حرفه اي را براي اقتصاد و همچنین فرهنگ الزامي دانست و همچنین گفت: سال شمسی قبل در كارگاه هاي ثابت شهري بيش از ۲ ميليون و همچنین ۸۵۱ هزار و همچنین ۵۲۲ فرد یا شخص ساعت آموزش رايگان به علاقه مندان ارائه شد.
مديركل آموزش فني و همچنین حرفه اي استان كرمانشاه گفت: در راستاي آموزش فني و همچنین حرفه اي و همچنین مهارتي به روستاييان، بيش از ۶۱۳ هزار و همچنین ۵۲۶ فرد یا شخص ساعت آموزش فني و همچنین مهارتي به آنها ارائه شد.
وي همچنين در راستاي ارتقاي آموزش دانشجويان و همچنین تجربه و مهارت بالا آموختگان دانشگاهي اظهار داشت: در كارگاه هاي جوار دانشگاه ها نيز به ۱۶۰ هزار و همچنین ۳۹۹ فرد یا شخص ساعت آموزش فني و همچنین حرفه اي و همچنین مهارتي ارائه شد.
ناصر اميدي در ادامه با اشاره به آموزش فني حرفه اي و همچنین مهارتي در پادگان ها گفت: بيش از ۳۰۲ هزار و همچنین ۱۷۸ فرد یا شخص ساعت در پادگان ها از آموزش هاي فني و همچنین حرفه اي مهارتي برخوردار شدند.
۳۲۰۹/۸۰۸۸

بيش ازهشت ميليون فرد یا شخص ساعت آموزش فني و همچنین حرفه اي در كرمانشاه ارائه شد در تاریخ ۶ April 2016 | 2:52 am نشر یافته شده شده می باشد