خواندن محتوای فایـل word با مصرف از ASP.Net

خواندن محتوای فایـل word با استفاده از ASP.Net

Read Word in ASP3 خواندن محتوای فایـل word با مصرف  از ASP.Net

آموزش asp.net با c#

برخي از مواقع نیاز داریم که محتوای فایل Word آپلود شده را در textbox نمایش دهیم، پس تصمیم گرفتیم که در این مقاله نحوه خواندن فایل word را از طریق ASP.Net روش دهیم. پس با ما همراه باشید تا گام به گام نشان دهیم که چطور می توان یک فایل Word را خواند محتوای آن را در TextBox نمایش داد.
فایل Word

موارد مورجهان ز:
موارد مورجهان ز زیر ممکن است نتیجه شرایط مختلف باشند، گاهي از شرایط رایج به صورت زیر هستند :

برای آپلود رزومه و نمایش محتوای آن در TextBox به عنوان خلاصه
ذخیره این رزومه در دیتابیس که بعدها جهت CV یا پارس کردن(parsing) رزومه مفید است .
در وبلاگ یا فروم ها برای آپلود مستقیم محتوای فایـل در ویرایشگر که ویرایش ذخیره محتوای فایل را سريع تر می نماید .

هم اکنون مجوز دهید با ایجاد Web Application آسان به صورت زیر، مراحل موردنظر را دنبال کنیم.

Start >> All Programs>> Microsoft Visual Studio 2012
File>> New WebSite>> C#>> Empty WebSite(برای پیشگیری از اضافه شدن Master Page)
نام مناسبی برای پروژه گزینش می کنیم (“ReadWordFilesInFillTextBox”) و مکان ذخیره سازی آن را معین می کنیم.
در Solution Explorer راست کلیک کرده Add New Item و پس Add Web Form را انتخاب می کنیم.
دو Button، Fileuploader یک TextBox به بخش
صفحه Default.aspx اضافه می کنیم.
خصوصیت TextMode مربوط به TextBox را روی multiline قرار می دهیم.
حال سورس کد صفحه Default.aspx به صورت زیر خواهد بود:
<%@ Page Language=”C#” AutoEventWireup=”true” CodeFile=”Default.aspx.cs” Inherits=”_Default” %>

<%@ Page Language=”C#” AutoEventWireup=”true” CodeFile=”Default.aspx.cs” Inherits=”_Default” %>

هم اکنون برای مدیریت فرایند مربوط به فایل های Word گفته شده با راست کلیک کردن در Solution Explorer ، رفرنس Microsoft.Office.Interop را اضافه می کنیم. محیط نام های زیر جهت کار با فایل های Word مورد نیاز است :
using System.IO;
using Microsoft.Office.Interop.Word;
using System.Text;
۱
۲
۳

using System.IO;
using Microsoft.Office.Interop.Word;
using System.Text;

هم اکنون روی دکمه upload دابل کلیک کرده کد زیر را می نویسیم:
protected void btnUpload_Click(object sender, EventArgs e)

//createting the object of application class
Application Objword = new Application();

//creating the object of document class
Document objdoc = new Document();

//get the uploaded file full path
dynamic FilePath = Path.GetFullPath(FileUpload1.PostedFile.FileName);

//pass the optional (missing) parameter to API
dynamic NA = System.Type.Missing;

//open Word file document
objdoc = Objword.Documents.Open
(ref FilePath, ref NA, ref NA, ref NA, ref NA,
ref NA, ref NA, ref NA, ref NA,
ref NA, ref NA, ref NA, ref NA,
ref NA, ref NA, ref NA

);

//creating the object of string builder class
StringBuilder sb = new StringBuilder();

for (int Line = 0; Line < objdoc.Paragraphs.Count; Line++)

string Filedata = objdoc.Paragraphs[Line + 1].Range.Text.Trim();

if (Filedata != string.Empty)

//Append word files data to stringbuilder
sb.AppendLine(Filedata);

//closing document object
((_Document)objdoc).Close();

//Quit application object to end process
((_Application)Objword).Quit();

//assign stringbuilder object to show text in textbox
TextBox1.Text =Convert.ToString(sb);

protected void btnUpload_Click(object sender, EventArgs e)

//createting the object of application class
Application Objword = new Application();

//creating the object of document class
Document objdoc = new Document();

//get the uploaded file full path
dynamic FilePath = Path.GetFullPath(FileUpload1.PostedFile.FileName);

//pass the optional (missing) parameter to API
dynamic NA = System.Type.Missing;

//open Word file document
objdoc = Objword.Documents.Open
(ref FilePath, ref NA, ref NA, ref NA, ref NA,
ref NA, ref NA, ref NA, ref NA,
ref NA, ref NA, ref NA, ref NA,
ref NA, ref NA, ref NA

);

//creating the object of string builder class
StringBuilder sb = new StringBuilder();

for (int Line = 0; Line < objdoc.Paragraphs.Count; Line++)

string Filedata = objdoc.Paragraphs[Line + 1].Range.Text.Trim();

if (Filedata != string.Empty)

//Append word files data to stringbuilder
sb.AppendLine(Filedata);

//closing document object
((_Document)objdoc).Close();

//Quit application object to end process
((_Application)Objword).Quit();

//assign stringbuilder object to show text in textbox
TextBox1.Text =Convert.ToString(sb);

روی دکمه reset دابل کلیک کرده کد زیر را می نویسیم:
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)

TextBox1.Text =string.Empty;

۱
۲
۳
۴

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)

TextBox1.Text =string.Empty;

کد مربوط به صفحه Default.aspx.cs به طور کامل به شکل زیر خواهد بود:
using System;
using System.IO;
using Microsoft.Office.Interop.Word;
using System.Text;

public partial class _Default : System.Web.UI.Page

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)

protected void btnUpload_Click(object sender, EventArgs e)

//createting the object of application class
Application Objword = new Application();

//creating the object of document class
Document objdoc = new Document();

//get the uploaded file full path
dynamic FilePath = Path.GetFullPath(FileUpload1.PostedFile.FileName);

//pass the optional (missing) parameter to API
dynamic NA = System.Type.Missing;

//open Word file document
objdoc = Objword.Documents.Open
(ref FilePath, ref NA, ref NA, ref NA, ref NA,
ref NA, ref NA, ref NA, ref NA,
ref NA, ref NA, ref NA, ref NA,
ref NA, ref NA, ref NA

);

//creating the object of string builder class
StringBuilder sb = new StringBuilder();

for (int Line = 0; Line < objdoc.Paragraphs.Count; Line++)

string Filedata = objdoc.Paragraphs[Line + 1].Range.Text.Trim();

if (Filedata != string.Empty)

//Append word files data to stringbuilder
sb.AppendLine(Filedata);

//closing document object
((_Document)objdoc).Close();

//Quit application object to end process
((_Application)Objword).Quit();

//assign stringbuilder object to show text in textbox
TextBox1.Text =Convert.ToString(sb);

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)

TextBox1.Text =string.Empty;

using System;
using System.IO;
using Microsoft.Office.Interop.Word;
using System.Text;

public partial class _Default : System.Web.UI.Page

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)

protected void btnUpload_Click(object sender, EventArgs e)

//createting the object of application class
Application Objword = new Application();

//creating the object of document class
Document objdoc = new Document();

//get the uploaded file full path
dynamic FilePath = Path.GetFullPath(FileUpload1.PostedFile.FileName);

//pass the optional (missing) parameter to API
dynamic NA = System.Type.Missing;

//open Word file document
objdoc = Objword.Documents.Open
(ref FilePath, ref NA, ref NA, ref NA, ref NA,
ref NA, ref NA, ref NA, ref NA,
ref NA, ref NA, ref NA, ref NA,
ref NA, ref NA, ref NA

);

//creating the object of string builder class
StringBuilder sb = new StringBuilder();

for (int Line = 0; Line < objdoc.Paragraphs.Count; Line++)

string Filedata = objdoc.Paragraphs[Line + 1].Range.Text.Trim();

if (Filedata != string.Empty)

//Append word files data to stringbuilder
sb.AppendLine(Filedata);

//closing document object
((_Document)objdoc).Close();

//Quit application object to end process
((_Application)Objword).Quit();

//assign stringbuilder object to show text in textbox
TextBox1.Text =Convert.ToString(sb);

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)

TextBox1.Text =string.Empty;

اگر از پروگرام اجرا بگیرید، خروجی آن به شکل زیر است :

فایل Word

در UI بالا، کنترل Browse جهت گزینش فایل ها از محل فیزیکی آن ها استفاده می شود. در رویداد کلیک دکمه upload فایل Word آپلود شده خوانده در TextBox نمایش داده می شود. دکمه Clear محتوای TextBox را خالی می نماید .
هم اکنون فایل word را انتخاب کرده روی دکمه upload کلیک می کنیم و محتوای آن به صورت زیر نمایش داده می شود:

فایل Word

به این ترتیب مشاهده نمودید که چطور می توان محتوای یک فایـل Word را خوانده و در TextBox قرار داد.
نکته:
اعتبارسنجی مناسب جهت کنترل File Upload را در زمان پیاده سازی فراهم نمایید که ارزیابی نماید آیا فایـل وجود دارد یا خیر!

خوب باشید !