نمایش دوره آموزشی آشنایی با الزامات استاندارد تجهیزات شهربازی در کرمانشاه

نمایش دوره آموزشی آشنایی با الزامات استاندارد تجهیزات شهربازی در کرمانشاه

XT82020946 70625847 نمایش دوره آموزشی آشنایی با الزامات استاندارد تجهیزات شهربازی در کرمانشاه

مدیرکل استاندارد و همچنین تحقیقات صنعتی استان کرمانشاه روز یکشنبه به ایرنا گفت: آن دوره با حضور مالکان و همچنین اپراتورهای تجهیزات شهربازی استان های همدان، ایلام، کردستان و همچنین لرستان به مدت دو روز برگزار شد.
محمودرضا نیازی افزود: آن دوره آموزشی با هدف آشنایی متولیان امر صدور مجوزهای تاسیس شهرستان بازی ها، بهره برداران و همچنین متصدیان مراکز تفریحی و همچنین شهربازی ها با استانداردهای ملی مربوطه و همچنین الزامات آن هم برگزار شد.
او همچنین اظهار داشت: حدود ۵۵ فرد یا شخص از مالکان و همچنین اپراتورهای تجهیزات تفریحی در آن دوره شرکت کرده و همچنین حدود یک هزار فرد یا شخص ساعت آموزش جهت شرکت کنندگان در آن دوره ها ارائه شد.
او همچنین افزود: در آن دوره ها مباحثی همچون آشنایی با مقررات نهاد ملی استاندارد ایران در باره مراکز تفریحی، آشنایی با الزامات استاندارد ملی تخصصی تجهیزات بادی شهربازی و همچنین آشنایی با الزامات استاندارد ملی تخصصی وسایل و همچنین سواری های تفریحی مطرح شد.
در پایان دوره نیز شرکت کنندگان در آزمون ناظرین فنی تجهیزات تفریحی شرکت کردند که در صورت قبولی در آزمون گواهینامه ناظرین فنی جهت آنها صادر می می شود.
۸۰۶۶

نمایش دوره آموزشی آشنایی با الزامات استاندارد تجهیزات شهربازی در کرمانشاه در تاریخ ۴ April 2016 | 12:49 am نشر یافته شده شده می باشد