ایرنا در ساخته یا ایجاد امنیت عمومی نقش موثری دارد

ایرنا در ساخته یا ایجاد امنیت عمومی نقش موثری دارد

XT82086314 70747166 ایرنا در ساخته یا ایجاد امنیت عمومی نقش موثری دارد

به نقل از ایرنا، سرهنگ سید احمد خسروی روز سه شنبه از دفتر خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در کرمانشاه بازدید کرد و همچنین از نزدیک در جریان فعالیت های آن خبرگزاری قرار گرفت.
او همچنین در آن بازدید ایرنا را محرم قوه انتظامی خطاب کرد و همچنین گفت: خبرگزاری جمهوری اسلامی در تمامی عرصه ها یار و همچنین همراه قوه انتظامی می باشد.
او همچنین اطلاع رسانی شفاف و همچنین دقیق را از ویژگی های برتر خبرگزاری جمهوری اسلامی دانست و همچنین گفت: آن خبرگزاری تا کنون ثابت کرده می باشد که در ساخته یا ایجاد امنیت نقش موثری دارد.
او همچنین به آموزش نیروهای مرکز اطلاع رسانی پلیس توسط خبرگزاری جمهوری اسلامی اشاره کرد و همچنین گفت: با آموزش های ایرنا امروز همکاران ما در قسمت و بخش اطلاع رسانی به خوبی با شیوه های خبرنویسی آشنایی دارند.
رییس خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز کرمانشاه نیز در آن دیدار بر لزوم همکاری هرچه اکثرا و بیشتر قوه انتظامی با رسانه ها تاکید کرد و همچنین گفت: خوشبختانه قوه انتظامی همکاری خوبی با رسانه ها دارد.
علی مولوی افزود: همکاری تنگاتنگ بین نیروهای نظامی و همچنین رسانه ها می تواند امنیت آفرین باشد و همچنین احساس امنیت را در شهروندان و مردم شهر ساخته یا ایجاد کند.
۷۴۴۵/۸۰۶۶

ایرنا در ساخته یا ایجاد امنیت عمومی نقش موثری دارد در تاریخ ۲۴ May 2016 | 5:10 pm نشر یافته شده شده می باشد