داوودی – CHRYSANTHEMUM

Chrysanthemum%20Morifolium داوودی     CHRYSANTHEMUM

گلفروشی آنلاین

گل داوودی:

اسم علمی گیاه داوودی Chrysanthemum ، از خانواده Compositae است . این جنس ۲۰۰ گونه ازگیاهان یک ساله چند ساله، علفی و گلخانه‌ای است
قسمت تحتانی ساقه این گیاه نسبتا خشبی بوده برگهای سبز تیره دارد. گل آذین گیاه داوودی کلاپرک وگلچه های کناری آن زبانه‌ای گلچه های میانی آن لوله ای می‌باشند
مخلوطی ازخاک باغچه، کود دامی خاک جنگلی به نسبت مساوی جهت پرورش این گیاه مناسب است
این گیاه به نور مبوسیله ، گرما عادی تا بالا، خاک همواره خیس رطوبت هوای ۵۰ تا ۷۰ درصد خاک قلیایی احتیاج دارد.
داوودي گياهي است دايمي با ساقه ۱ ساله كه در زمستان خشك شده و در بهار سبز مي شود . جهت نگهداري در منازل ارقام پاكوتاه با بوته هاي متراكم استفاده مي شود. قسمت تحتاني ساقه گياه خشبي – برگها به رنگ سبز تيره – گل آذين كلاپرك – رنگ گل سفيد ، صورتي، قرمز، بنفش و زرد – فصل گلدهي در پاييز در بعضي از انواع در تابستان است
داوودی به کود نیازی ندارد بعد از اتمام گل به زمان داخته می شود
مخلوطی ازخاک باغچه، کود دامی و خاک جنگلی به نسبت مساوی برای پرورش این گیاه مناسب است
داوودي به كود پاشي بيش از انداره حساسيت دارد و باعث مسموميت مرگ بوته هاي گياه مي شود.
داوودي روز كوتاه است كه ميتوان از اين مورد جهت جلو يا عقب انداختن گلدهي گياه استفاده كرد . به اين ترتيب كه براي جلو انداختن گلدهي گياه را علاوه بر شب در مدتي از روز در تاريكي قرار داده ، براي به تاخير انداختن گلدهي در شب مدتي به گياه نور ميدهند
بهتر است گلها برگهاي خشك شده را حذف کرده تا باعث تقويت غنچه ها شود . جهت داشتن گلهاي درشت ميتوان روي بوته ۴-۳ شاخه انتخاب بقيه را قطع کرده و روي هريك يك غنچه باقي گذاشته بقيه را قطع كرد
برخي فوائد فيزيكي مكانيكي ساقه گل داودي به منظور طراحي ماشين هاي اتوماتيك فراوري گل اندازه گيري شد. تست ها بر روي ساقه گل داودي با واريته (chrysanthemum morifolium) انجام شد. قطر ساقه، محتوي رطوبتي، پایداری برشي، پایداری فشاري پایداری خمشي ساقه اندازه گيري شد. نمونه هاي آزمايش از دو ناحيه ي ساقه تهيه شد: ناحيه پايين ساقه نزديك به سطح خاك ناحيه بالاي ساقه نزديك به گل . حالت فيزكي ساقه گل داودي، بوسیله سطح مقطع ساقه به شكل بيضي با ميانگين قطر ۵ ميلي متر ميانگين رطوبتي ۷۷ % درصد معین شد . پایداری خمشي ساقه با استفاده از خمش سه نقطه با فاصله دو تكيه گاه ۱۵ ميلي متر اندازه گيري شد ميانگين نقطه تسليم براي خمش ( ۳۴ نيوتن ۶ ميلي متر ) بود . براي تست فشار از يك صفحه مربعي شكل به ابعاد ۱۰×۱۰ ميلي متر مصرف شد، ميانگين نقطه تسليم ( ۱۹۵ نيوتن ۲,۷۴ ميلي متر) بود. متوسط انرژي برش ماكزيمم نيروي برشي بترتيب ۱۰۵,۵۵ ميليژول ۲۲,۸۷ نيوتن بود. انرژي برش و ماكزيمم نيروي برشي به طور مستقيم با سطح مقطع ساقه متناسب بودند . آناليزهاي انجام شده نشان داد كه نيروي تسليم نه تنها تحت تاثير قطر ساقه است، بلكه موقعيت ساقه نيز تاثیر گذار است.
ساقه های دراز و منحرف گیاه داوودی به دلیل نور کم محیط است. جهت اینکه گیاه متناسبی داشته باشید، آنرابه محل پرنورتری ببرید
چنانچه سطح زیرین، برگها داوودی مملو از تارعنکبوت باشد، بایستی با پارچه پاکی که مرطوب است آن پاک بکنید و یا هر دو هفته یکبار با سم کنه کش گیاه را سمپاشی بکنید . تامین رطوبت در كم شدن آفت تاثیر گذار است. علت این عارضه کنه ریز قرمز است
هوای بسیار زیاد مرطوب، برگهای این گیاه را زرد می نماید . غبار پاشی را متوقف بکنید گلدان را به محل خشک تری ببرید
درصورتی که دید ید غنچه های داوودی باز نشده بعضی از آنها خشک می شوند، بدانید گیاه بسیار زیاد تشنه است نور کم محیط یا نگهداشتن تعداد بسياري غنچه روی هرساقه، باعث بازنشدن غنچه ها می شود
برگهای پایینی گیاه دراثر قارچ بوتری تیس که خود ناشی از هوای سرد مرطوب است سیاه می شوند. برای رفع علایم، گلدان را محل گرمتری منتقل کرده و غبار پاشی را کاهش دهید در صورتی که زمان غبار پاشی گلها را هم خیس بکنید ، گلها می پوسند.
هوای بسیار زیاد گرم نیز برگها ساقه ها را چروکیده می نماید
این گیاه ازنظر فتوپریودیسم ، ازگیاهان روز کوتاه محسوب می شود . با استفاده از این موضوع می توان دقیقا گیاه را در زمان دلخواه به گل برد. برای مثال برای گل دادن، گلدان را علاوه برشب، مدتی از روز هم در تاریکی نگه می دارند یا جهت عقب بردن زمان گلدهی، مدتی درشب گیاه را در محل نورانی می گذارند. برای تکثیر این گیاه، می توانید در فصل بهار، ازساقه های علفی، قلمه‌های انتهایی یا ساقه‌ای به طول ۵ تا ۸ سانتی مترتهیه بکنید و انتهای آنها را درپودر هورمون ریشه زایی فرو برده و در گلدان محتوی کمپوست ویژه قلمه بکارید و درگرما ۱۵ درجه سانتیگراد نگاهداری بکنید
ازدياد: قلمه علفي ( انتهاي شاخه ) در بهار به طول ۸-۵ سانتيمتر تقسيم بوته در پاييز بعد از پايان گلدهي بذر در گونه هاي ۱ ساله