تحقیق پروژه طرح توجيهي نصب راه اندازي كارخانه كيك و كلوچه

از آنجائيكه اين طرح ماهيتاً داراي ارزش افزوده پائين مي باشد وقسمت اعظم قيمت تمام شده را مواد اوليه آن تشكيل ميدهد لذا با تغيير در تكنولوژيهاي توليد كه آنها در نوع خود بسيار محدود مي باشد تغييرات خيلي ناچيزي در قيمت تمام شده ايجادمي شود. لذا ويژگيهاي برتر و بالاتر در اين طرح صرفا مربوط به كيفيت توليد محصول مي باشد كه لازمه كنترلهاي كيفيت در مرحله خميرگيري و پخت و بسته بندي را طلب مي نمايد و در كنار اينها توجه به ذائقه مصرف كننندگان نيز حائز اهميت مي باشد در اين طرح نيز تكنولوژي متداول توليد كيك وكلوچه استفاده شده است و قيمت تمام شده محصول براحتي قابل رقابت با محصولات مشابه داخلي مي باشد.
55544 تحقیق پروژه طرح توجيهي نصب  راه اندازي كارخانه كيك و  كلوچه
پایان نامه کامپیوتر

پایان نامه کامپیوتر,پایان نامه کامپیوتر,پایان نامه کامپیوتر

نقطه سربه سر توليد:
در نقطه سربه سر توليد در آمد حاصل ا زفروش معادل مجموع هزينه هاي ثابت و متغير توليد خواهد بود
هزينه‏هاي متغير+ هزينه هاي ثابت اوليه= درآمد حاصل از فروش
(مقدار توليد× هزينه متغير واحد محصول) + هزينه ثابت سالانه= قيمت فروش واحد× مقدار توليد در نقطه سربه سر
نقطه سر به سر
تن۲۷۸ XC=
نقطه سربه سر توليد معادل قريب۶/۵۵% ظرفيت توليد طرح مي باشد كه با توجه به سادگي توليد محصول و پائين بودن سطح پيچيدگي دستگاههاي خط توليد كه موجب سهولت نگهداري تعميرات آنها مي گردد. كارخانه قادر خواهد بود همواره در ظرفيتي بمراتب بالاتر از نقطه سربسر و درحد ظرفيت ۵۰۰ تن درسال كاركند.
نرخ بازدهي سرمايه:
سود ويژه كارخانه پس از كسر ماليات در سال اول سالانه۰۰۰/۶۱۶/۲۳ ريال و در سالهاي بعد در جدول سود وزيان برآورده شده است. (بديهي است با توجه به آئينامه هاي ماليات در هر

مقطع زماني و در شرايط خاص مبلغ سود تغيير پيدا كند. ضمنا ماليات معادل ۲۰۵% سود عملياتي در نظر گرفته شده است) و از طرفي با توجه به اينكه مبلغ سرمايه گذاري ثابت معادل ۴۱۷/۱۹۰/۶۴ ريال مي باشد لذا نرخ برگشت سرمايه و مدت آن بشرح زير محاسبه مي‏شود.
= نرخ برگشت سرمايه ثابت
= نرخ بركشت سرمايه ثابت
۱
سال ۲/۳=۱۰۰*۱ =مدت برگشت سرمايه
نرخ برگشت
ملاحظه مي شود كه سرمايه گذري ثابت طرح پس از ۲/۳ سال بر مي گردد. وزمان برگشت با توجه به نوع كارخانه زمان مناسبي است و طرح از أين نظر داراي توجيه كافي است.
وابستگي طرح از نظر ماشين آلات به خارج و جود ندارد و فقط در صورتي كه آرد وشكر را محصول وارداتي تصور كنيم كارخانه از نظر مواد اوليه به خارج وابسته است و دو قلم فوق الذكر نيز از سوي دولت وارد و در اختيار كارخانجات قرار داده مي شود. و با فرض فوق مي توان گفت ارزش افزوده حاصل صدر صد در داخل كشور ايجاد مي شود و سرمايه گذاري ثابت سرانه طرح ۷۲۴/۹۳۷/۴ ريال مي باشد كه حاكي از اشتغال زائي نسبتا خوب طرح مي‏باشد.
جهت تكميل بحث مربوط به توجيه اقتصادي طرح درصد ارزش افزوده از قيمت تمام شده نيز محاسبه مي گردد.
۲۵۱۹۷۰۷۰ ارزش افزوده سالانه
۱۰۰* =۱۰۰* درصد ارزش افزوده از قيمت تمام شده محصول
۲۶۴۶۱۰۰۰۰ قيمت تمام شده محصول سالانه
۵/۹%= درصد ارزش افزوده از قيمت تمام شده محصول
پائين بودن درصد ارزش افزوده حاكي از اين مطلب است كه قسمت اعظم بهاي تمام شده محصول را مواد اوليه تشكيل دهنده محصول شامل مي شود. و عليرغم سود آوري طرح ارزش افزوده طرح پايين است و جز ازجهت تامين تقاضا در جامعه به محصول توليدي دليل و توجيه اقتصادي ديگر براي احداث كارخانه توليد كيك و كلوچه در كشور وجود ندارد و بدليل پائين بوده ازش افزوده و از طرفي بدليل اينكه شكر و آرد كه ماده اوليه اصلي كارخانه مي باشد و وارداتي هستند صادرات اين محصول نيز نمي تواند در اقتصاد كلان كشور تاثير نسبي مثبت داشته باشد. و صادرات اين محصول در واقع صادرات مجدد آرد وشكر وارداتي و انرژي ارزان مي باشد كه مقرن بصرفه نيست.
كيك وكلوچه كه با توجه به سابقه ديرينه توليد آن استادكاران فراواني در اين زمينه تربيت شده اند. درحال حاضر با استفاده از ماشين آلات ساخت داخل بنحو مطلوبي در كارخانجات توليد كيك و كلوچه در سطح كشور توليد وعرضه مي شود. پروسه توليد كيك و كلوچه درصفحه
ضميمه طرح نشان داده شده است كارگران مورد نياز در هر قسمت در داخل علامت نشان داده شده است. تعداد كارگران كه در طرح برآورده پيشنهاد شده است حداكثر تعداد كارگران دو منظور يا چند منظوره ويا استفاده از اوقات خالي كارگران در كليه مراحل خط توليد بنحو چشمگيري درهزينه هاي كارگري صرفه جوئي مي نمايند. براي مثال معمولا از اوقات خالي اكثر كارگران براي الك كردن آرد استفاده ميشود. لازم به توضيح است از آنجائيكه كارخانه داراي يكدستگاه فرمي باشد لذا در آن واحد فقط يك نوع محصول كيك يا كلوچه توليد مي شود. كارگران خيمر گير لول كن- شكل ده و برش – فروكنترل كيفيت- بسته بندي وكنترلر نهائي بطور .مشترك در توليد كيك و كلوچه كار مي كنند.
نسبت دقيق مواد اوليه مصرفي در فرمول ساخت بصورت تجربي توسط مهندس صنايع غذائي تعيين و دستور كاربرآن اساس به كارگران داده مي شود. نسبت مواد اوليه معرفي درصفحه ۹ جدول مواد داخلي داده شده است.
روش توليد:
پس از تهيه خمير براساس فرمولاسيون مشخص خمير پس از لول كردن و شكل دهي در اندازه ها و شكل هاي مشخص در آمده در داخل سيني هائي چيده مي شود. سيني ها به داخل فر منتقل مي شود و پس از اينكه عمل پخت در درجه حرارت ومدت معين انجام گرفت سيني ها از فر خارج شده و پس از سرد شدن كيكها برروي نوار كاغذ سلفون كه زيردستگاه دوخت حرارتي مي گذرد قرار داده مي شود. و بدينوسيله كيك ها پس از گذشت از زير دستگاه دوخت حرارتي سلفون در داخل كاغذ سلفون بسته بندي مي شود. كيكهائي كه در داخل كاغذ سلفون بسته بندي شده در داخل كارتن۳ كيلوئي قرار داده شده و درب كارتن با چسب نوار كاغذي بسته ميشود براي توزين محتوي هر كارتن ۳ كيلوئي از يك ترازوي معمولي استفاده مي شود.
بسته بندي كلوچه نيز در داخل كاغذ سلفون انجام مي گيرد ولي از جهت متفاوت بودن اندازه، كيك و كلوچه هنگام خريد دستگاهها مي توان دوخت دو منظور سفارش داد كه براي بسته بندي كيك و كلوچه هر دو قابل تنظيم و استفاده باشد.