متن آهنگ مهران موثقی

%name متن آهنگ مهران موثقی

پرستوی مهاجر از مهران موثقی

اي پرستوي مهاجر بازهم پرواز کن

هجرتي ديگر به سوي لانه ات شروع کن

اي که در غربت هزاران رنگ را پر مي زني

سبز را با آبيِ رؤياي خود همراز کن

زرق برق غرب و غربي ها ندارد هاله اي

ياد شرق و آسمان آبيِ شيراز کن

عطر مصنوعي کجا و بيدمشک نسترن
سينه را با عطر بوي ياسمن دمساز کن

اي پرستوي مهاجر بازهم پرواز کن

هجرتي ديگر به سوي لانه ات شروع کن

اي که در غربت هزاران رنگ را پر مي زني

سبز را با آبيِ رؤياي خود همراز کن

کشور تو مهد سعدي ها و خاک حافظ است

فخر بر اين ملک مردان سخن پرداز کن

قلب خون گرمت همیشگی بهر ايران مي تپد

بي مهابا خرامان سوي ما پرواز کن

اي پرستوي مهاجر بازهم پرواز کن

هجرتي ديگر به سوي لانه ات شروع کن

اي که در غربت هزاران رنگ را پر مي زني

سبز را با آبيِ رؤياي خود همراز کن

اي پرستوي مهاجر بازهم پرواز کن

هجرتي ديگر به سوي لانه ات شروع کن

اي که در غربت هزاران رنگ را پر مي زني

سبز را با آبيِ رؤياي خود همراز کن

من موسیقی همت عشق مهران موثقی
همت عشق مهران موثفی

اي عشق همتي کن، رنجم به سر بر اي عشق

از پا فتاده داري، دستي برآور اي عشق

اي عشق همتي کن، رنجم به سر بر اي عشق

از پا فتاده داري، دستي برآور اي عشق

ما خسته ايم تشنه

تو سايه اي چشـم ه

ما خسته ايم و تشنه

تو سايه اي چشم ه

باغي بعد از بيابان

باغ مشجر اي عشق

باغي بعد از بيابان

باغ مشجر اي عشق

اي عشق همتي کن، رنجم به سر بر اي عشق

از پا فتاده داري، دستي برآور اي عشق

اي عشق همتي کن، رنجم به سر بر اي عشق

از پا فتاده داري، دستي برآور اي عشق

منصور راستينم

جانم در استينم

منصور راستينم

جانم در آستينم

دستت اگر نگيرم

غـم مي کشد به زيرم

دستت اگر نگيرم

ناراحتی مي کشد به زيرم

پاي عشق همتي کن، رنجم به سر بر اي عشق

از پا فتاده داري، دستي برآور اي عشق

اي عشق همتي کن، رنجم به سر بر اي عشق

از پا فتاده داري، دستي برآور اي عشق