برچسب خورده: پشم سنگ سپاهان

کشت بدون خاک با پشم سنگ

جهت تامین نیاز روز افزون جامعه به کالاها خوراکی، انگیزه هاي اقتصادي دست اندرکاران تولید، باعث شده که جهت حداکثر تولید از تمام منابع به هرمیزان به هرآموزش بدون توجه به آثار عوارض جانبی …

سوپروب close
بک لینک